Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3

Oferta

Protokolarne przejęcie nieruchomości w zarząd / w administrację

Protokolarne przejęcie nieruchomości w zarząd / w administrację

 • sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego z dotychczasowym zarządcą w obecności przedstawicieli Wspólnoty z jednoczesnym przejęciem dokumentacji technicznej, prawnej i finansowej nieruchomości
Obsługa prawna

Obsługa prawna

 • pozyskiwanie numeru REGON i NIP oraz otwarcie rachunku bankowego dla nowo powstałych Wspólnot Mieszkaniowych
 • opracowywanie treści projektów uchwał oraz innych dokumentów Wspólnoty (Regulamin Porządku Domowego, Regulamin Rozliczania Mediów, Regulamin Windykacji itp.)
 • weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego lokali i nieruchomości wspólnej na podstawie księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości
 • współpraca z radcami prawnymi (Zarządca nie ponosi kosztów wynikających ze zlecenia prac podmiotom zajmującym się profesjonalną obsługą prawną)
Obsługa techniczna

Obsługa techniczna

 • przechowywanie dokumentacji technicznej nieruchomości, prowadzenie książki obiektu budowlanego
 • zlecanie obowiązkowych kontroli technicznych nieruchomości i jej wyposażenia, realizacja zaleceń z przeprowadzonych okresowych kontroli
 • określanie zakresu niezbędnych prac inwestycyjnych i ich szacunkowa wycena
 • organizowanie interewencyjnych napraw bieżących
 • organizowanie i koordynacja prac remontowych i modernizacyjnych nieruchomości wspólnej (począwszy od uzyskania zgody Wspólnoty wyrażonej w drodze głosowania nad uchwałą, poprzez zlecenie opracowania niezbędnej dokumentacji technicznej, uzyskanie wymaganych prawem zgłoszeń/pozwoleń na budowę, przeprowadzenie konkursu ofert w celu wyboru wykonawcy, zlecenie nadzoru inwestorskiego, kończąc na protokolarnym odbiorze prac)
 • koordynowanie zabezpieczania i usuwania awarii technicznych nieruchomości wspólnej
Obsługa administracyjna i obsługa bieżącej eksploatacji nieruchomości wspólnej

Obsługa administracyjna i obsługa bieżącej eksploatacji nieruchomości wspólnej

 • prowadzenie i aktualizacja ewidencji lokali oraz danych właścicieli lokali (dane osobowe, dane kontaktowe, udział w nieruchomości wspólnej, liczba osób zamieszkująca gospodarstwo domowe itp.)
 • zwoływanie zebrań sprawozdawczych Wspólnot Mieszkaniowych co najmniej raz w roku, nie później niż do końca pierwszego kwartału każdego roku kalendarzowego – poinformowanie właścicieli lokali o terminie, miejscu i porządku obrad
 • przygotowywanie dokumentów na zebranie sprawozdawcze (sprawozdanie z zarządu nieruchomością wspólną, zestawienie projektów uchwał)
 • wybór usługodawców, negocjowanie warunków zawieranych umów oraz nadzorowanie jakości wykonywanych prac na rzecz Wspólnoty w zakresie usług komunalnych (dostawa wody, ciepła, gazu i energii elektrycznej, odbiór ścieków i nieczystości stałych) oraz innych usług świadczonych na rzecz Wspólnoty (ubezpieczenie majątkowe i OC Wspólnoty, sprzątanie, pielęgnacja zieleni, odśnieżanie, ochrona, serwis bram wjazdowych, serwis wind, serwis instalacji domofonowej itp.)
 • przeprowadzanie/zlecanie bieżącej konserwacji elementów nieruchomości wspólnej
Obsługa finansowo-księgowa

Obsługa finansowo-księgowa

 • prowadzenie ewidencji przychodów i kosztów zarządu nieruchomością wspólną,
 • pobieranie i rozliczanie zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną, zaliczek na fundusz remontowy, zaliczek na fundusze celowe, zaliczek na pokrycie kosztów dostawy mediów do poszczególnych lokali
 • sprawdzanie prawidłowości otrzymywanych od usługodawców faktur i rachunków oraz dokonywanie płatności na rzecz kontrahentów
 • szacowanie wysokości miesięcznych zaliczek na poczet pokrycia kosztów dostawy mediów (każdorazowo po dokonaniu rozliczeń mediów)
 • udzielanie właścicielom lokali bieżącej informacji na temat aktualnego salda danego lokalu mieszkalnego
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych Wspólnoty Mieszkaniowej
 • przygotowywanie rocznych planów gospodarczych zarządu nieruchomością wspólną
 • zapewnienie opłacania podatków, ubezpieczeń i innych opłat publicznoprawnych przypadających na nieruchomość wspólną (w przypadku gdy nie są one pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali)
 • prowadzenie windykacji przedsądowej (wysyłanie powiadomień o zaległościach, wezwań do zapłaty), kierowanie spraw windykacyjnych na drogę postępowania sądowego i komorniczego (we współpracy z kancelarią prawną, Zarządca nie ponosi kosztów wynikających ze zlecenia prac podmiotom zajmującym się profesjonalną obsługą prawną)
« poprzednia 1 następna »
ul. Sosnowiecka 89, 31-345 Kraków
606 59 39 79